LOTUS DERMATOLOJİ

 

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

 

Lotus Dermatoloji (“Klinik”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca, çalışan adaylarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.

İşe alım süreçlerinde toplanan kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır:

İŞE ALIM SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE ÇALIŞANIN ÖZLÜK DOSYASININ OLUŞTURULMASI

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanın özlük dosyasının oluşturulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad – soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve doğum tarihi, anne – baba adı, kimlik seri numarası, cinsiyet, uyruk, imza,
 • Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi,
 • Özgeçmiş bilgisi (eğitim bilgisi, medeni durum, uyruk, doğum tarihi ve yeri, sürücü belgesi, yabancı dil seviyesi, önceki iş deneyimleri, bilgisayar tecrübesi, sertifika bilgileri, katıldığı kurslar, hobiler, referanslar, fotoğraf),
 • Mülakat Sırasında Özgeçmişe Ek Olarak Başvurucunun Anlattığı, Özgeçmiş Üzerinde Elle Not Alınan Bilgiler.

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanın özlük dosyasının oluşturulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yahut tarafınıza referans olan 3. kişilerden Kliniğe ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
 • Oluşturulan dosyanızda, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanın özlük dosyasının oluşturulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 

 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması.

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanın özlük dosyasının oluşturulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin paylaşılması halinde açık rıza,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması.

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve çalışanın özlük dosyasının oluşturulması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

 • Ortaklar,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Çalışanlar),
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

 

Yukarıda açıklanan kişisel verilerinizin, ileride Kliniğimiz nezdinde açılabilecek pozisyonlarda kullanılabilmesi için Klinik veri tabanında ve/veya fiziksel arşivlerde saklanmasına onay vermeniz halinde, tarafımıza aksi yönde talebinizi ulaştırana kadar özgeçmişleriniz saklanacaktır.

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Kliniğimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Klinik adresimiz olan “Teşvikiye Caddesi, Lotus Apartmanı No: 5/5 Kat:4 34365 Nişantaşı, İstanbul” adresine bizzat elden Lotus Dermatoloji Yönetimine iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@lotusdermatoloji.com e-mail adresine,  e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

 

 

 

Teşvikiye Cad. Lotus Apt. No: 5/5 Kat:4 Nişantaşı, İstanbul

Telefonla Randevu

Telefonla Randevu

0(545) 645 44 55

Mail ile Randevu

Mail ile Randevu

info@lotusdermatoloji.com

Online Randevu Al